Kako odrediti pozitivnu stranu LED

1. korak

Spojite pozitivni terminal izvora baterije na konektor s lijeve strane otpornika od 1000 ohma. Spojite kabel s desne strane otpornika na lijevi priključak LED-a. Spojite desni LED priključak na negativni terminal napajanja.

2. korak

Uključite napajanje. Povećajte napon napajanja na 1 volt. Pogledajte da li LED emitira svjetlost. Ako LED svijetli, pozitivni ili anodni kraj LED diode je priključak koji se spaja na otpornik.

3. korak

Nastavite podizati napon u koracima od 0, 3 volta ako se LED ne upali. Promatrajte uključuje li se LED svaka 0, 3 volta sve dok ne dosegne 3, 0 volta ili LED ne počne emitirati svjetlost. Ako se LED ne uključi na ili ispod 3 volta, priključak LED koji se spaja na otpornik je negativni pol ili katoda, a pozitivni kraj ili anoda LED je priključak koji se spaja na negativni terminal modula baterija. Ako se LED upali, LED priključak koji se spaja na otpornik je pozitivni kraj otpornika, a negativni kraj onaj koji se spaja na negativni terminal akumulatora.

Zanimljivi Članci